Voorbeeldzinnen sollicitatiebrief Frans? Hieronder veelvoorkomende standaardzinnen in het Frans

Aanspreking
Ter attentie van  l’attention de
Ter kennisgeving À titre d’information
Ter informatie Pour votre information
Ter goedkeuring Soumis à votre approbation
Volgens afspraak Comme convenu
Op uw verzoek À votre demande
Op verzoek van À la demande de
Met dank retour En vous remerciant
Ter ondertekening Soumis à votre signature
Ter goedkeuring Soumis à votre approbation
Vertrouwelijk Confidentiel
Persoonlijk Personnel
Ter verdere afhandeling En vue d’un traitement ultérieur
Met verzoek om commentaar Prière de commenter
Met verzoek om terugzending Prière de renvoyer
Volgens telefonische afspraak Comme convenu au téléphone
Inleiding
De reden dat wij ons tot u
richten is de volgende …
La raison pour laquelle nous nous adressons á vous est la suivante
Graag attenderen wij u op het volgende … Nous tenons à vous signaler que …
Tot onze verbazing vernamen wij dat … À notre grand étonnement, nous avons appris que …
Tot onze spijt hebben wij vernomen dat … À notre grand regret, nous avons appris que …
Helaas moeten wij u berichten dat … Malheureusement, nous devons vous informer que …
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling in
samenwerking.
Nous vous remercions de votre l’intérêt à travailler.
Hartelijk dank voor uw schrijven. Avec tous nos remerciements pour votre lettre.
Het doet ons genoegen u op de hoogte te stellen van … Nous sommes heureux de vous faire savoir que …
Ik schrijf met betrekking tot … Je vous écris au sujet de …
Ik verzoek u mij … toe te sturen/te doen toekomen. Je vous prie de bien vouloir m’envoyer/ me faire parvenir/me fournir …
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie … Nous nous référons à votre demande de renseignements de …
Uw brief van … Votre lettre du …
Vriendelijk bedankt voor uw telefonische aanvraag. Un grand merci pour votre demande téléphonique.
Wij willen u informeren over … Nous tenons à vous informer que …
Zoals overeengekomen tijdens … Comme convenu lors de …
Zoals vandaag telefonisch besproken … Comme nous l’avions convenu au téléphone aujourd’hui …
Zoals verzocht in uw brief van Faisant suite à votre lettre du …
Bijlagen
Bijlage: Annexe:
Als bijlage sturen wij u onze nieuwste catalogus mee. Veuillez trouver ci-joint notre dernier catalogue.
Een routebeschrijving is bijgevoegd. Ci-joint un plan avec itinéraire.
Bijgaand zenden wij u … Par la présente, nous vous envoyons …
In de bijlage vindt u de noodzakelijke technische specificaties. Vous trouverez en annexe toutes les spécifications techniques nécessaires.
Een kopie van [document] treft u in de bijlage aan. Une copie de [document] est jointe en annexe.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Pour nos tarifs, veuillez consulter notre liste de prix courants ci-jointe.
Tot ons genoegen kunnen we… bijsluiten Nous avons le plaisir de vous envoyer ci-joint …
U treft details aan over … Vous trouverez les détails de …
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. Pour les clauses générales nous demandons de bien vouloir consulter les pièces jointes.
Voor meer informatiemateriaal verwijzen wij u naar de bijlage. Pour toute information complémentaire, nous vous prions de vous référer aux pièces jointes.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met … Pour de plus amples informations, veuillez contacter …
Nadere informatie is ook te vinden op: Pour de plus amples informations, voir
Uitgebreide informatie vindt u ook op internet onder het adres www.xxx.nl Vous pouvez trouver des renseignements détaillés sur Internet à l’adresse www.xxx.nl
Vragen
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
In afwachting van uw antwoord, Dans l’attente de votre réponse
Indien u nog meer vragen heeft, staan wij graag tot uw beschikking. Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles autres questions.
Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij …. S’il vous restait des questions, … se ferait un plaisir d’y répondre.
Zonder uw tegenbericht, Sauf avis contraire,
Afsluiting
… zal u binnenkort contacteren om u de details toe te lichten. …, se mettra en rapport avec vous prochainement, afin de vous informer sur les détails.
Bij voorbaat dank. En vous remerciant à l’avance.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking. Merci d’avance pour votre participation.
Bij voorbaat dank voor de moeite. Merci d’avance pour votre coopération.
Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze organisatie. Je vous remercie grandement pour l’intérêt que vous avez porté à propos notre organisation.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn. J’espère vous avoir ainsi apporté des informations utiles.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Nous attendons votre réaction avec grand intérêt.
Wij hopen dat u begrip heeft voor onze positie. Nous espérons que vous comprenez notre position.
Mag ik u hierover naderhand nog contacteren? J’espère que je pourrais vous contacter plus tard sur ce sujet.
Ik hoop op een positieve reactie van u. J’espère une réaction positive de votre part.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben. En espérant avoir pu vous être utiles par ces renseignements.

Hoofdmenu solliciteren Frans

Terug naar solliciteren in het Frans.