Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Sollicitatieinfo.nl

1 Definities

Gebruiksvoorwaarden: De voorwaarden zoals in dit document beschreven.
Nelix: De aanbieder van de website sollicitatieinfo.nl, gevestigd in Hoofddorp. Kvk: 61115134 en BTW NR: NL817182214B01
Gebruiker: De natuurlijke persoon of onderneming waarmee Nelix een overeenkomst aangaat.
Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Verkoper: Nelix die documenten te koop aanbiedt via www.sollicitatieinfo.nl
Koper: Een gebruiker die documenten koopt.

2 Toepasselijkheid
2.1 De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat gemaakt wordt van Nelix.

2.2 Voor elk gebruik van de website wordt u gevraagd de voorwaarden te lezen en te accepteren. Zonder acceptatie kan er geen gebruik worden gemaakt van de website.

2.3 Je staat er jegens Nelix voor in dat je handelt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Nelix voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

2.4 Nelix is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden vindt u op de website. De gebruiker wordt te allen tijde op de hoogte gesteld van wijzigingen. Indien je het gebruik van Nelix voortzet na wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.

3 Account en profiel
3.1 Om documenten te kopen bij Nelix, kan je optioneel een account openen zoals beschreven staat op de website. Nelix kan naar eigen inzicht besluiten een gebruiker geen account te verstrekken.

3.2 Bij de aanmaak van een account, sta je er jegens Nelix voor in dat je alle benodigde account gegevens compleet, naar waarheid en juist invult. Je stemt met de aanmaak van een account ermee in dat Nelix jouw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van de website. Raadpleeg hier ons Privacy beleid.

3.3 Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, heb je toestemming nodig van je ouder(s) of voogd om een account te mogen aanmaken. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaar je dat je ten minste 16 jaar oud bent of dat je toestemming hebt gekregen van je ouder(s) of voogd een account te openen.

3.4 Na de aanmaak van een account blijf je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de verstrekte gegevens. Nelix stelt zich niet verantwoordelijk voor eventueel gebreken veroorzaakt door onjuiste of incomplete gegevens van de gebruiker.

3.5 Je mag geen account openen op naam van een ander persoon, tenzij deze persoon je daar toestemming voor heeft gegeven.

3.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je accountwachtwoord en je zult anderen geen toegang verlenen tot Nelix met behulp van jouw account. Je bent zelf aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming.

3.7 Nelix behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten en webcontent te wijzigen, zonder op enigerlei manier schadeplichtig te zijn naar de gebruiker toe.

3.8 Door de aanmaak van een account verleen je aan Nelix een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om gegevens uit je profiel openbaar te maken.

3.9 Je lidmaatschap mag je op ieder gewenst moment beëindigen.

4 Intellectueel eigendomsrecht
4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de service en de informatie die Nelix aanbiedt berusten bij Nelix.

4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Nelix je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om bestanden en gegevens, die door de website ter beschikking worden gesteld, te bekijken. Het is niet toegestaan bestanden en gegevens te kopiëren, te verspreiden, openbaar te maken of op enig andere manier te gebruiken dan vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij Nelix daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt niet voor bestanden en gegevens die u zelf in de website hebt ingevoerd.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Nelix is niet aansprakelijkheid voor enige schade aan de zijde van de gebruiker of derden, die opgelopen is door gebruik te maken van de diensten van Nelix, tenzij anders in deze gebruiksvoorwaarden vermeld.

5.2 Nelix is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de dienst die Nelix verricht en/of uw gebruik van de website.

5.3 Nelix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die al dan niet gebruik maken van de diensten van Nelix.

5.4 Gebruiker vrijwaart Nelix voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door de gebruiker en/of onvoldoende naleving door gebruiker van enige verplichting jegens Nelix, al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

5.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Nelix voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Nelix (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Nelix uit te sluiten.

6 Tarieven en betalingen

6.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Een account aanmaken bij Nelix is gratis.

6.3 Betalingen vinden plaats zoals aangegeven op de website. Het is niet mogelijk en toegestaan betalingen op een andere manier te laten verlopen. De betaling dient te gebeuren op het moment dat je een een document download.

6.4 De gegevens van Nelix met betrekking tot de hoogte van de uitbetalingen aan gebruikers zijn leidend, tenzij de gebruiker haar gelijk kan aantonen.

6.5 Nelix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent verkeerd aangeschafte documenten. Het is niet mogelijk documenten te ruilen of te annuleren. Het is tevens niet mogelijk om via Nelix gemaakte betalingen terug te laten betalen. Geschillen omtrent documenten en hun betalingen kunnen alleen tussen de verkoper en koper worden afgehandeld.

6.6 Nelix behoudt zich het recht voor om tarieven van de dienst te wijzigen.

7 Privacy
7.1 Tijdens het gebruik maken van de dienst, zul je (persoons)gegevens aan Nelix verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy beleid van Nelix en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
8 Downloaden documenten
8.1 Het is mogelijk documenten voor de vastgestelde prijs te downloaden via de website. Voor het downloaden van documenten hoef je niet in het bezit zijn van een account. Indien je een factuur wilt moet je wel verplicht een account aanmaken. Bij iedere download (of koop) wordt er automatisch een factuur gegenereerd.

8.2 Documenten die door gebruikers worden gedownload, blijven voor dat account toegankelijk zolang het account en document op Nelix staat. Indien het document wordt verwijderd, kan de gebruiker geen aanspraak meer maken op het reeds gedownloade document.

9 Slotbepaling
9.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de service en de website is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Wanneer Nelix wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen gebruikers en Nelix bestaan over op deze andere rechtspersoon.

9.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.4 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

10 Beëindiging
10.1 De gebruiker heeft het recht op ieder gewenst moment zijn lidmaatschap bij Nelix te beëindigen.

10.2 Nelix behoudt het recht accounts te blokkeren en te verwijderen indien je handelt in strijd met deze voorwaarden.

10.4 Nelix garandeert niet dat de dienst van Nelix te allen tijde zonder beperkingen of storingen toegankelijk is.

Privacy verklaring

Nelix BV Nelix BV, gevestigd aan Dunantstraat 8, 2132 RP Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sollicitatieinfo.nl
Dunantstraat 8
2132 RP Hoofddorp 023-5612472

De Functionaris Gegevensbescherming van Nelix BV Hij/zij is te bereiken via info@nelix.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nelix BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nelix.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nelix BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Nelix BV neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nelix BV) tussen zit. Nelix BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nelix BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens = Emailadres
Bewaartermijn = 3 maanden
Reden = Controle aankoop bij problemen download/klacht/vraag/opmerking

Delen van persoonsgegevens met derden

Nelix BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nelix BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nelix BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nelix.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nelix BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nelix BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nelix.nl